เงื่อนไขและวิธีการสำรองบริการท่องเที่ยวของสโมสรสื่อเดินทาง

ยินดี ต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบการสำรองที่นั่ง สำหรับรายการกิจกรรมศึกษาธรรมชาติของสโมสรสื่อเดินทาง ซึ่งภายหลังจากทำการสำรองที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันรายการสำรองที่นั่งของท่านผ่านทาง E-mail address และ/หรือโทรสาร (ที่ท่านได้ระบุไว้ในระหว่างขั้นตอนการสำรองที่นั่ง) ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยเอกสารดังกล่าวจะแสดงรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการเดิน ทาง พร้อมทั้งอัตราค่าบริการ วิธีการและสถานที่สำหรับการชำระเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เงื่อนไขการสำรองบริการ

 1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์เมื่อท่านทำการวางเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. การชำระเงินค่าบริการในงวดที่ 2 จะต้องไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง
 3. กรณีการไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย สโมสรสื่อเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสำรองที่นั่ง และไม่คืนเงินมัดจำ (ในกรณีที่ได้วางเงินมัดจำไว้แล้ว)
 4. หากต้องการยกเลิกรายการสำรองที่นั่ง จะต้องกรอก “แบบฟอร์มการแจ้งยกเลิก” รายการสำรองที่นั่ง เพื่อทำการยกเลิกรายการสำรองที่นั่ง พร้อมทั้งนำหลักฐานการชำระเงินมัดจำ (ในกรณีที่ได้วางเงินมัดจำไว้แล้ว) หรือบัตรท่องเที่ยว (ฉบับจริง) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สโมสรสื่อเดินทาง ที่สำนักงานใหญ่ สาขาราชปรารภ ของ บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด เท่านั้น จึงจะถือว่าสมบูรณ์
 5. สโมสรสื่อเดินทาง และ บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสำรองบริการ เพื่อ ความสะดวกในการสำรองที่นั่งของท่าน โดยไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานหรือแม้แต่เวลาของ แต่ละสถานที่ทั่วโลก สโมสรสื่อเดินทางจึงได้เปิดให้บริการสำรองที่นั่งแก่ท่านด้วยระบบ online ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งท่านจะสามารถดำเนินการสำรองที่นั่งในกิจกรรมศึกษาธรรมชาติที่ท่านชื่น ชอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง และนอกจากนี้ ท่านยังสามารถดำเนินการสำรองบริการผ่านระบบโทรศัพท์หรือโทรสารได้ที่ โทร : 0-2245-4211, 0-2247-5371-2, 0-2642-4230-1 โทรสาร : 0-2640-0020 ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-19.00 น.

วิธีการชำระเงิน เพื่อความสะดวกในการชำระเงินของท่าน สโมสรสื่อเดินทาง ได้จัดเตรียมช่องทางและวิธีสำหรับการชำระเงินค่าบริการไว้ให้แก่ท่านดังต่อไปนี้

 1. ท่านสามารถชำระเงินค่าบริการได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ / สาขาราชปรารภ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-19.00 น.
 2. ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดง บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 128-3-06315-2 ชื่อบัญชี “บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด” พร้อมทั้งกรุณาส่งโทรสารใบโอนเงินและเอกสารยืนยันการสำรองบริการท่องเที่ยวของท่าน (ที่ได้รับจากบริษัทฯผ่านทาง E-mail address และ/หรือโทรสาร) มาที่เบอร์โทรสาร : 0-2640-0020
  โดยจ่าหน้าเอกสารถึง “สโมสรสื่อเดินทาง”
 3. ชำระผ่านธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ในนาม “บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด” (ปณ.มักกะสัน) ส่งมาที่ 127/21-22 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่า “สโมสรสื่อเดินทาง”

(กรณีการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาส่งโทรสารใบโอนเงินมายังสโมสรฯ ที่เบอร์โทรสาร 0-2640-0020 พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้ร่วมเดินทางทุกคน และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)


แบบฟอร์มสำรองบริการท่องเที่ยวของ สโมสรสื่อเดินทาง


  ชื่อ/นามสกุล*
  ที่อยู่*
  รหัสไปรษณีย์*
  โทรศัพท์*
  โทรสาร
  อีเมล์*
  หมายเลขสมาชิก (ถ้ามี)
  รายการท่องเที่ยวที่เลือก*
  วันที่เดินทาง*
  จำนวนผู้เดินทาง*
  วิธีการชำระเงินค่าสมัคร*
  ความต้องการพิเศษ