บทความอนุรักษ์ธรรมชาติ

โดย..คนกางเต็นท์..

ผลการประกวดภาพถ่าย“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่26 ปี 2563

ภาพธรรมชาติและสัตว์ป่า ล้วนมีความหมาย ภาพทุกภาพแทนคำบรรยายและความรู้สึกได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นภาพธรรมชาติที่สงบร่มเย็นและงดงาม เมื่อเห็นแล้วทำให้อยากไปเห็นของจริงและสัมผัสกับบรรยากาศจริงดั่งภาพ ส่วนภาพสัตว์ป่าก็สื่อให้เห็นว่าในพื้นที่แห่งนั้นยังเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์ และย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนผืนป่า

ในเมืองไทยมีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามทั้งทางบกและทางทะเล เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างรายได้มากมายให้แก่ประเทศ

เป็นเวลาร่วม 26 ปี ที่ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกันจัดประกวดภาพฯขึ้นมา โดยมีหลักการและเหตุผลเพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ เพื่อเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ อยากเข้าไปใกล้ชิด สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ทังสัตว์ป่าและป่าไม้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้นผ่านภาพถ่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะประจักษ์แล้วว่า หากใครที่ได้เข้าไปสัมผัสความงดงามและคุณค่าของสัตว์ป่าและป่าไม้เหล่านั่น ก็จะเกิดความรัก หวงแหน ตระหนัก รวมถึงเห็นคุณค่าของธรรมชาติ จนกลายเป็นความคิดที่จะอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าบนโลกใบนี้ให้สมบูรณ์ยั่งยืนสืบไป

การประกวดฯแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

สำหรับปีนี้มีภาพถ่ายในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ที่ส่งเข้าร่วมประกวดฯรวมทั้งสิ้น 1,793 ภาพ จากผู้ส่งภาพจำนวน 549 คน ซึ่งจากการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รอบสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายที่สื่อความหมาย คุณค่า และความสำคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประกาศผลการประกวด มีดังนี้


ระดับบุคคลทั่วไป


รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสัตว์ป่า(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) ได้แก่ ภาพ : รุกขฆาต โดย“นายอันดร มีศรีดี” สถานที่ภาพ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินรางวัล 30,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลดีเลิศ ประเภทสัตว์ป่า(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) ได้แก่ ภาพ : เจ้าเขี้ยวยาว “นายโดม ประทุมทอง” สถานที่ภาพ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จ.ตาก ได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินรางวัล 20,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลดีเด่น ประเภทสัตว์ป่า(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) ได้แก่ ภาพ : สะพานเรือนยอด “นายอาจินต์ สุขเกษม” สถานที่ภาพ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เงินรางวัล 15,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสัตว์ป่า(นก) ได้แก่ ภาพ : ระบำเป็ดผีเล็ก “นายจักรกฤษณ ตรงดี” สถานที่ภาพ : พื้นที่ชุ่มน้ำ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินรางวัล 30,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลดีเลิศ ประเภทสัตว์ป่า(นก) ได้แก่ ภาพ : ระบำรัก “นายเมธัส ลัชชานนท์” สถานที่ภาพ : บ่อบำบัดน้ำเสีย จ.สงขลา ได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินรางวัล 20,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลดีเด่น ประเภทสัตว์ป่า(นก) ได้แก่ ภาพ : เทคออฟ “นายพนม ยิ่งไพบูลย์สุข” สถานที่ภาพ : บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เงินรางวัล 15,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสัตว์อื่นๆ ได้แก่ ภาพ : คุณค่าของน้ำตา “นายอันดร มีศรีดี” สถานที่ภาพ : บ้านกร่าง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินรางวัล 30,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลดีเลิศ ประเภทสัตว์อื่นๆ ได้แก่ ภาพ : ยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งทะเลไทย “นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์” สถานที่ภาพ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา ได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินรางวัล 20,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลดีเด่น ประเภทสัตว์อื่นๆ ได้แก่ ภาพ : State Quarantine “นายไมตรี ตังคโณบล” สถานที่ภาพ : ในเมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เงินรางวัล 15,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทพฤติกรรมสัตว์ป่า ได้แก่ ภาพ : รุกขฆาต โดย“นายอันดร มีศรีดี” สถานที่ภาพ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินรางวัล 30,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทป่าไม้ ภาพ Landscape ได้แก่ ภาพ : ความงดงามของผืนป่าแดนใต้ “นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์” สถานที่ภาพ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินรางวัล 30,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลดีเลิศ ประเภทป่าไม้ ภาพ Landscape ได้แก่ ภาพ : สุขใจพายคายัค “นายอนันต์ เจริญกัลป์” สถานที่ภาพ : สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ.ระยอง ได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินรางวัล 20,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลดีเด่น ประเภทป่าไม้ ภาพ Landscape ได้แก่ ภาพ : สีสันป่าธรรมชาติในเหมันตฤดู “นายศราวุฒิ ทองเมือง” สถานที่ภาพ : อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เงินรางวัล 15,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทป่าไม้ ภาพ Macro ได้แก่ ภาพ : ดาดนภา “นายสรรเพชร จินดาทอง” สถานที่ภาพ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินรางวัล 30,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลดีเลิศ ประเภทป่าไม้ ภาพ Macro ได้แก่ ภาพ : ละอองหมอก “นายบัณฑูร พานแก้ว” สถานที่ภาพ : ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินรางวัล 20,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลดีเด่น ประเภทป่าไม้ ภาพ Macro ได้แก่ ภาพ : บุษราคัม พลอยสีเหลืองในพงไพร “นายชนินทร์ เธียรวิวัฒน์นุกูล” สถานที่ภาพ : น้ำตกกระทิง จ.จันทบุรี ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เงินรางวัล 15,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลดีเด่น ประเภทป่าไม้ ภาพต้นไม้มีเรื่องเล่า ได้แก่ ภาพ : ทรงคุณค่า ป่าเสม็ดโบราณ “นายจามิกร สุขทรามร” สถานที่ภาพ : สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ.ระยอง ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เงินรางวัล 15,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลเกียรติยศ ประเภทสัตว์ป่า เป็นการนำรางวัลยอดเยี่ยมของสัตว์ป่าทั้ง3ประเภทย่อยมาตัดสินหารางวัลเกียรติยศ ซึ่งภาพที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ภาพ : รุกขฆาต โดย“นายอันดร มีศรีดี” สถานที่ภาพ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เงินรางวัล 50,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลเกียรติยศ ประเภทป่าไม้ เป็นการนำรางวัลยอดเยี่ยมของป่าไม้ทั้ง2ประเภทย่อยมาตัดสินหารางวัลเกียรติยศ ซึ่งภาพที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ภาพ : ความงดงามของผืนป่าแดนใต้ “นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์” สถานที่ภาพ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส ได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เงินรางวัล 50,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์


ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา


รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสัตว์ป่า ได้แก่ ภาพ : สองลีลา “ด.ช.จอมทัพ เจริญลาภนำชัย” สถานที่ภาพ : อุทยานฯเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้รับถ้วยรางวัล จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เงินรางวัล 20,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลดีเลิศ ประเภทสัตว์ป่า ได้แก่ ภาพ : and you and I “นายกวี สิริจันทกุล” สถานที่ภาพ : อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรีได้รับโล่รางวัลจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เงินรางวัล 10,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลดีเด่น ประเภทสัตว์ป่า ได้แก่ ภาพ : นกมีหู หนูมีปีก “นายกวิน สิริจันทกุล” สถานที่ภาพ : สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร ได้รับโล่รางวัลจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เงินรางวัล 5,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทพฤติกรรมสัตว์ป่า ได้แก่ ภาพ : ผึ่งปีก “ด.ช.จอมทัพ เจริญลาภนำชัย” สถานที่ภาพ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ ได้รับถ้วยรางวัลจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เงินรางวัล 20,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทป่าไม้ ได้แก่ ภาพ : ยามเช้า “ด.ช.จอมทัพ เจริญลาภนำชัย” สถานที่ภาพ : สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ.ระยอง ได้รับถ้วยรางวัลจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เงินรางวัล 20,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทป่าไม้ ภาพต้นไม้มีเรื่องเล่า ได้แก่ ภาพ : ต้นย่านลิเภา “นายธนวินท์ คงมหาพฤกษ์” “ด.ช.จอมทัพ เจริญลาภนำชัย” สถานที่ภาพ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ ได้รับถ้วยรางวัลจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เงินรางวัล 20,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลดีเลิศ ประเภทป่าไม้ ได้แก่ ภาพ : Star Dust “นายกวี สิริจันทกุล” สถานที่ภาพ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้รับโล่รางวัลจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เงินรางวัล 10,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลดีเด่น ประเภทป่าไม้ ได้แก่ ภาพ : สายฟ้าฟาด “นายกวิน สิริจันทกุล” สถานที่ภาพ : อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้รับโล่รางวัลจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เงินรางวัล 5,000 บาท สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศพร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้งไม่เกิน 5 คนจำนวน 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือเจริญโภคภัณฑ์


ความในใจของผู้เขียน


ภาพเหล่านี้ นอกจะมีความสวยงามแล้ว ยังสื่อให้เห็นถึงมุมมอง พฤติกรรม ความเร้นลับ และสิ่งต่างๆอีกมากมาย ที่จะสื่อให้ผู้ที่ได้พบเห็นเกิดความรู้สึกประทับใจ อันจะนำไปสู่จิตสำนึกที่จะร่วมกันอนุรักษ์ รักษา ให้ความสมบูรณ์งดงามเหล่านี้ยังคงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 ทุกท่าน สำหรับพิธีมอบรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นอกจากจะได้ชมภาพที่สวยงามเหล่านี้แล้ว ในงานฯยังมีการเสวนาจากช่างภาพชื่อดัง เพื่อเติมความรู้และส่งต่อแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพให้ทุกท่านอีกด้วย

เครดิตข้อมูลและรูปทั้งหมด มาจาก http://www.trueplookpanya.com/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..