สโมสรสื่อเดินทางได้ก่อกำเนิดขึ้นมาโดยบริษัท สื่อเดินทาง จำกัด ตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เพราะต้องตระหนักถึงภาวะวิกฤตของธรรมชาติที่กำลังถูกบุกรุกทำลายอย่างหนัก และมีความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่การรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าจะต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนร่วมกันรับผิดชอบในการใช้และการดูแลรักษา จุดที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้น ได้แก่ การที่คนทั่วไปยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติดีพอ
ดังนั้น จึงมีนโยบายหลักในการทำงานของสโมสรฯ คือ ให้ความรู้พื้นฐานด้านธรรมชาติวิทยาแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ อันจะทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องต่อไป

เริ่มแรกด้วยการจัดทำข่าวสารสโมสรสื่อเดินทางในแนวธรรมชาติวิทยาหนา 20 หน้าออกทุก 3 เดือนขึ้นมา เพื่อเป็นชุมทางข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นสื่อกลางความรู้ความคิดระหว่างผู้ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงกับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องนี้ แต่ไม่มีเวลาติดตามข่าวมากนัก ปัจจุบันทางเราได้จัดทำข่าวสารฯเป็น E-Book หนา20หน้า ออกทุก3เดือน

ซึ่งการที่สิ่งแวดล้อมถูกทำลายให้เสื่อมโทรมลงไปทุก ๆ วันนับเป็นสิ่งอันตรายที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าอนาคตของมนุษย์จะเป็นเช่นไรต่อไป โดยแนวโน้มแล้วเชื่อว่าชีวิตของคนรุ่นหลังจะมีความยากลำบากยิ่งขึ้น อันเป็นผลมาจากการรุกรานธรรมชาติที่สร้างสมกันมานับแต่รุ่นก่อนๆ และเริ่มทำลายกันอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้ ด้วยเหตุผลนี้เองสโมสรฯ จึงจัดทำข่าวสารแนวธรรมชาติวิทยาขึ้นมา ซึ่งเป็นสื่อทางความคิดที่ย่อมมีผลต่อความรู้ความคิดของคนอ่านได้มาก เพราะหนังสือเป็นสื่อที่มีบรรยากาศของความสงบและมีสมาธิ อันมีผลต่อการสร้างวิจารณญาณเป็นอย่างมาก ต่อมาจึงได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติเป็นประจำทุกเดือน

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
  • เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
  • วางพื้นฐานให้สมาชิกและผู้สนใจรู้จักมีกิจกรรมต่อธรรมชาติ ในแนวทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์
  • เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักสัตว์ป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติ
  • ปลูกฝังให้สมาชิกและผู้สนใจเป็นนักอนุรักษ์ที่ดีในอนาคต
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก
  • พัฒนากิจกรรมของสโมสรฯ ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะการอนุรักษ์ธรรมชาติ