www.E-Travelmart.com
    บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด

 


ข่าวท่องเที่ยว/ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นข่าวโดยรวมของปฏิทินท่องเที่ยวและข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน มีทั้งหมด 2 งาน ได้แก่ประกวดภาพถ่าย"หอมแผ่นดิน" ปี2 ในหัวข้อ"ความสุขของเกษตรกรไทย" ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม พ.ศ.2557

เป็นโครงการฯที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ร่วมกับรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บมจ.อสมท เชิญชวนนักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น ไม่จำกัดเพศ อายุ และวัย เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย"หอมแผ่นดิน" ปี2 ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท


"รางวัลที่1 ปี2556 ชื่อผลงาน"บุญขวัญข้าว"ของ"นายอิทธิศักดิ์ ชื่นสกุล" นักศึกษาชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยบูรพา"

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสานต่อโครงการประกวดภาพถ่าย"หอมแผ่นดิน" อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในวงการถ่ายภาพ ซึ่งจะสร้างสีสันและแรงบันดาลใจแก่ผู้สนใจการถ่ายภาพทุกระดับ

2. มุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพ สร้างสรรค์ผลงานและมุมมองใหม่ๆที่ไม่ซ้ำเดิมส่งเข้าประกวด และเพื่อเป็นการพัฒนาผลงานการถ่ายภาพให้ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่

3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน

4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การดำเนินชีวิตของเกษตรกรไทยที่ยึดโยงอยู่กับวิถีธรรมชาติ และยึดมั่นกับมรดกทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น

5. เน้นย้ำให้คนไทยรู้คุณค่าของผืนดินของตนเอง และร่วมกันเชิดชูคุณค่าของแผ่นดิน


"รางวัลที่2 ปี2556 ชื่อผลงาน"แทนคุณแผ่นดิน"ของ"นายสมพงษ์ เมฆฉาย" นักศึกษาชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้"

กติกาการประกวด

เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย"หอมแผ่นดิน" ปี2 ในหัวข้อ"ความสุขของเกษตรกรไทย" เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุด และมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด คณะกรรมการอำนวยการจึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีและเป็นภาพในแนวนอนเท่านั้น และถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล และกล้องบรรจุฟิล์ม โดยต้องนำไปทำเป็นภาพอัดขยาย ติดลงบนกระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ด และมีขนาดภาพด้านกว้างไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว ด้านยาวไม่เกิน 18 นิ้ว โดยถ่ายจากกล้องดิจิตอลหรือกล้องฟิล์ม มีความละเอียดของภาพ 5 ล้านพิกเซล ขึ้นไป กรณีเป็นฟิล์มให้สแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลให้ได้ขนาดภาพ(Image Size) เท่ากับขนาดภาพจริงที่ส่งเข้าประกวด โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 10 ภาพ พร้อมไฟล์ภาพต้นฉบับบันทึกลงแผ่นซีดี

2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง(ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ ทั้งนี้ผู้จัดฯจะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ-นามสกุล(ไทย-อังกฤษ)ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร สำหรับใช้ในกรณีที่ภาพได้รับการคัดเลือกและจัดพิมพ์ในเอกสารและงานแสดงต่างๆ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการสมัคร

3. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด


"รางวัลที่3 ปี2556 ชื่อผลงาน"ชาวนาไทย"ของ"นางสาวสุธาสินี จองสี" นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาศิลปะภาพถ่าย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์"

4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ(ไม่จำกัดสถานที่) และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด

5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้(Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ(Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ


"รางวัลที่3 ปี2556 ชื่อผลงาน"สมจิตร ดวงตาคำ"ของ"นายธนาธิป ฉวาง" นักศึกษาชั้นปีที่3 คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง"

8. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้

9. คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดภาพถ่ายในโครงการหอมแผ่นดิน ปี2 ในหัวข้อ"ความสุขของเกษตรกรไทย" ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

10. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท

11. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้


"รางวัลชมเชย ปี2556 ชื่อผลงาน"สายน้ำ"ของ"นายศรัญญู บุญประสพ""

12. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้น ไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่เจตนากระทำผิดกติกาในภาพใดภาพหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอำนวยการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี

13. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ได้แก่ นักถ่ายภาพ ทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น รวมทั้งประชาชนชาวไทยผู้สนใจในการถ่ายภาพ โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ โดยมีรางวัลดังนี้


"รางวัลชมเชย ปี2556 ชื่อผลงาน"ความงดงามแห่งวิถีชีวิต"ของ"นางสาวณัฐฐาพร กิจดี""

- รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่หนึ่ง ได้รับเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่สอง ได้รับเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

- รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การส่งผลงานเข้าประกวด

เปิดรับภาพระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2557 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ดังนี้


"รางวัลชมเชย ปี2556 ชื่อผลงาน"Happy Life"ของ"นางสาววิศัลยา ทองกลาง""

- ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าถึง"รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน (หอมแผ่นดิน ปี2) เลขที่ 63/1 ถ.พระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (ถือวันประทับตราในไปรษณีย์เป็นวันที่นำส่ง)

- ส่งด้วยตนเอง ณ ห้องข่าวไนน์เอ็นเตอร์เทน ตึกอำนวยการ 2 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถ.พระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครฯ ได้ทาง www.nineentertain.tv (เวปไซต์รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน) และ www.baac.or.th (เวปไซด์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

การส่งผลงานเข้าประกวด

คณะกรรมการฯทำการตัดสินภาพเข้าประกวดฯในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2557 และทำการประกาศผลการตัดสินการประกวดฯในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2557 ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน โดยทำการมอบรางวัลฯในงานไนน์เอ็นเตอร์เทนเบิร์ธเดย์ เฟสติวัล เดือนกันยายน พ.ศ.2557


"รางวัลชมเชย ปี2556 ชื่อผลงาน"ในน้ำมีปลา ในนามีปู"ของ"นางสาวกิติยา นาระต๊ะ""

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บมจ.อสมท โทรศัพท์.0-2201-6071 โทรสาร.0-2201-6113


ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่20 ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน พ.ศ.2557

กลุ่มทรู ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่20 ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท และรับสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ..ฟรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยร่วมกันอนุรักษ์หวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้เกิดความสนใจในธรรมชาติ โดยการเข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดและถ่ายทอดความงามเหล่านั้นผ่านทางภาพถ่าย


"รางวัลที่1 สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ปี2556 ชื่อภาพ"แมวลายหินอ่อน อุทยานฯแก่งกระจาน"ของ"ม.ร.ว.พรระพี อาภากร""

กติกาการประกวดและรางวัลการประกวด

แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยผลงานที่สามารถส่งเข้าประกวดได้ต้องเป็นภาพถ่ายประเภทสัตว์ป่า และประเภทป่าไม้


"รางวัลที่1 สัตว์ป่าประเภทนก ปี2556 ชื่อภาพ"เค้าน่ารัก อุทยานฯหาดวนกร"ของ"นายกริชสุระ โคตรุโร""

ประเภทสัตว์ป่า อาทิ ภาพนก ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และภาพสัตว์ทั่วไป

ประเภทป่าไม้ อาทิ ภาพ Land Scape ที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของธรรมชาติในมุมกว้าง และภาพ Marcro ที่ถ่ายทอดให้เห็นรายละเอียดแบบใกล้ชิด


"รางวัลที่1 ป่าม้ประเภท Land Scape ปี2556 ชื่อภาพ"ลานสน สายหมอก และเส้นทางช้างเผือก อุทยานฯภูสอยดาว"ของ"นายวิรัช สวัสดี""

ทั้ง 2 ระดับ สามารถส่งภาพถ่ายได้ทั้ง 2 ประเภท ประเภทละไม่เกิน 5 ภาพ ซึ่งภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทสัตว์ป่าจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท และภาพถ่ายที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมประเภทป่าไม้จะได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.trueplookpanya.com หัวข้อ"โครงการประกวดภาพถ่ายฯ" โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557


"รางวัลที่1 ป่าม้ประเภท Marcro ปี2556 ชื่อภาพ"พวงระย้า เขตรักษาพันธุ์ฯฮาลา-บาลา"ของ"นายมาฮามะยากี แวซู""

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่..ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรู เลขที่ 118/1 ชั้น11 อาคารทิปโก้ ถ.พระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2615-9610 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่..สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-6666 ต่อ 1641-2 และสามารถส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.trueplookpanya.com

 

 

บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด (Travel Mart Co., Ltd.)
เลขที่ 127/21-22 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท์.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1  โทรสาร.0-2640-0020
e-mail : info@e-travelmart.com
Website :  www.e-travelmart.com
(C) 2008 Travel Mart Co.,Ltd.