www.E-Travelmart.com
    บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด

 


ข่าวท่องเที่ยว/ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นข่าวโดยรวมของปฏิทินท่องเที่ยวและข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม มีทั้งหมด 1 งาน ได้แก่ผลการตัดสินภาพ โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่19

โครงการนี้ดำเนินงานโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ภายใต้แนวคิดและสื่อความหมาย"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"

มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 4,346 ภาพ จากช่างภาพ 645 คน

ระดับบุคคลทั่วไป

แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ป่าประเภทนก สัตว์ป่าประเภทสัตว์อื่นๆ ป่าไม้ประเภท Landscape และป่าไม้ประเภท Macro

สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

รางวัลที่1 ได้แก่ "แมวลายหินอ่อน" ของ"ม.ร.ว.พรระพี อาภากร" บันทึกภาพได้ที่อุทยานฯแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 30,000 บาท , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู และสิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3วัน 2คืน


"รางวัลที่1 แมวลายหินอ่อน อุทยานฯแก่งกระจาน ม.ร.ว.พรระพี อาภากร"

รางวัลที่2 ได้แก่ "เสือดาวแห่งรุ่งอรุณ" ของ"นายปริญญา ผดุงถิ่น" บันทึกภาพได้ที่เขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลที่2 เสือดาวแห่งรุ่งอรุณ เขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้ง นายปริญญา ผดุงถิ่น"

รางวัลที่3 ได้แก่ "ครอบครัว" ของ"นายพลวัฒน์ ขอจันกลาง" บันทึกภาพได้ที่อุทยานฯเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลที่3 ครอบครัว อุทยานฯเขาใหญ่ นายพลวัฒน์ ขอจันกลาง"

สัตว์ป่าประเภทนก

รางวัลที่1 ได้แก่ "เค้าน่ารัก" ของ"นายกริชสุระ โคตรุโร" บันทึกภาพได้ที่อุทยานฯหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 30,000 บาท , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู และสิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3วัน 2คืน


"รางวัลที่1 เค้าน่ารัก อุทยานฯหาดวนกร นายกริชสุระ โคตรุโร"

รางวัลที่2 ได้แก่ "ชุ่มฉ่ำ" ของ"นายประสิทธิ์ คำอุด" บันทึกภาพได้ที่เขตรักษาพันธุ์ฯภูเขียว จ.ชัยภูมิ ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลที่2 ชุ่มฉ่ำ เขตรักษาพันธุ์ฯภูเขียว นายประสิทธิ์ คำอุด"

รางวัลที่3 ได้แก่ "ไล่ตี" ของ"นายว่าง ธรรมชาติอุดม" บันทึกภาพได้ที่แม่น้ำโขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลที่3 ไล่ตี แม่น้ำโขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นายว่าง ธรรมชาติอุดม"

สัตว์ป่าประเภทสัตว์อื่นๆ

รางวัลที่1 ได้แก่ "ดวงใจแห่งรัก" ของ"นายวิรัช สวัสดี" บันทึกภาพได้ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต จ.สระบุรี ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 30,000 บาท , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู และสิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3วัน 2คืน


"รางวัลที่1 ดวงใจแห่งรัก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต นายวิรัช สวัสดี"

รางวัลที่2 ได้แก่ "ปากต่อปาก ฟันต่อฟัน" ของ"นายพนมไพร พงษ์ชัยภูมิ" บันทึกภาพได้ที่เขตรักษาพันธุ์ฯภูเขียว จ.ชัยภูมิ ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลที่2 ปากต่อปาก ฟันต่อฟัน เขตรักษาพันธุ์ฯภูเขียว นายพนมไพร พงษ์ชัยภูมิ"

รางวัลที่3 ได้แก่ "Sting Bug" ของ"นายจามิกร สุขทรามร" บันทึกภาพได้ที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลที่3 Sting Bug อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายจามิกร สุขทรามร"

ป่าไม้ประเภท Landscape

รางวัลที่1 ได้แก่ "ลานสน สายหมอก และเส้นทางช้างเผือก" ของ"นายวิรัช สวัสดี" บันทึกภาพได้ที่อุทยานฯภูสอยดาว จ.พิษณุโลก - จ.อุตรดิตถ์ ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 30,000 บาท , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู และสิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3วัน 2คืน


"รางวัลที่1 ลานสน สายหมอก และเส้นทางช้างเผือก อุทยานฯภูสอยดาว นายวิรัช สวัสดี"

รางวัลที่2 ได้แก่ "ยอดเขาโมโกจู" ของ"นายปกรณ์ โล่พัฒนะกิจ" บันทึกภาพได้ที่อุทยานฯแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลที่2 ยอดเขาโมโกจู อุทยานฯแม่วงก์ นายปกรณ์ โล่ห์พัฒนะกิจ"

รางวัลที่3 ได้แก่ "เส้นสายแม่ปิง" ของ"นายอนันต์ เจริญกัลป์" บันทึกภาพได้ที่ผาแดงหลวง อุทยานฯแม่ปิง จ.ลำพูน ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลที่3 เส้นสายแม่ปิง ผาแดงหลวง อุทยานฯแม่ปิง นายอนันต์ เจริญกัลป์"

ป่าไม้ประเภท Macro

รางวัลที่1 ได้แก่ "พวงระย้า" ของ"นายมาฮามะยากี แวซู" บันทึกภาพได้ที่เขตรักษาพันธุ์ฯฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 30,000 บาท , เกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู และสิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3วัน 2คืน


"รางวัลที่1 พวงระย้า เขตรักษาพันธุ์ฯฮาลา-บาลา นายมาฮามะยากี แวซู"

รางวัลที่2 ได้แก่ "ร่มน้อยในป่าใหญ่" ของ"นายชาญชัย ลอยจิ๋ว" บันทึกภาพได้ที่น้ำตกโกรกอีดก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต จ.สระบุรี ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลที่2 ร่มน้อยในป่าใหญ่ น้ำตกโกรกอีดก จ.สระบุรี นายชาญชัย ลอยจิ๋ว"

รางวัลที่3 ได้แก่ "จานเล็กในป่าใหญ่" ของ"นายอนุสรณ์ คำฟู" บันทึกภาพได้ที่อุทยานฯเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู


"รางวัลที่3 จานเล็กในป่าใหญ่ อุทยานฯเขาใหญ่ นายอนุสรณ์ คำฟู"

ระดับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สัตว์มีค่า และป่ามีคุณ

สัตว์มีค่า

รางวัลที่1 ได้แก่ "สู้เพื่ออยู่" ของ"นายวริทธิ์ นีละคุปต์" รร.ทิวไผ่งาม จ.กรุงเทพฯ บันทึกภาพได้ที่เขตรักษาพันธุ์ฯทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี ได้รับถ้วยรางวัลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 10,000 บาท และสิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3วัน 2คืน


"รางวัลที่1 สู้เพื่ออยู่ เขตรักษาพันธุ์ฯทุ่งใหญ่นเรศวร นายวริทธิ์ นีละคุปต์ รร.ทิวไผ่งาม กทม."

รางวัลที่2 ได้แก่ "ฉันถลาลม" ของ"นายปวรปรัชญ์ รอดจากเข็ญ" ม.รังสิต จ.ปทุมธานี บันทึกภาพได้ที่น้ำตกกระทิง อุทยานฯเขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 8,000 บาท


"รางวัลที่2 ฉันถลาลม น้ำตกกระทิง จ.จันทบุรี นายปวรปรัชญ์ รอดจากเข็ญ ม.รังสิต"

รางวัลที่3 ได้แก่ "โอบกอดแม่" ของ"นายสุเมธา เพ็ชร์อำไพ" ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง บันทึกภาพได้ที่ศาลพระกาฬ จ.ลพบุรี ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 5,000 บาท


"รางวัลที่3 โอบกอดแม่ ศาลพระกาฬ จ.ลพบุรี นายสุเมธา เพ็ชร์อำไพ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง"

รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ได้แก่ "ครอบครัวแสนสุข" ของ"นางสาวอาภารัตน์ เหมือนเดช" ม.รังสิต จ.ปทุมธานี บันทึกภาพได้ที่อุทยานฯเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา , "หางติ่งสะพายเขียว" ของ"เด็กชายจิรวัชร สายวุฒินนท์" รร.มัธยมวัดนายโรง กทม. บันทึกภาพได้ที่อุทยานฯแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี , "ชะงัก" ของ"นางสาวศิวพร ว่องไชยกุล" ม.จุฬาฯ จ.กรุงเทพฯ บันทึกภาพได้ที่อุทยานฯน้ำตกเขาสามหลั่น จ.สระบุรี , "ทากน้อย" ของ"เด็กหญิงชนกนันท์ เธียรวิวัฒน์นุกูล" รร.ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี บันทึกภาพได้ที่น้ำตกชันตาเถร เขตรักษาพันธุ์ฯเขาเขียว-เขาชมพู่ จ.ชลบุรี และ"ผีเสื้อเนียน" ของ"นายฉัตรพงฒ์ พุ่มเรือง" ม.รังสิต จ.ปทุมธานี บันทึกภาพได้ที่สวนรถไฟ จ.กรุงเทพฯ


"รางวัลชมเชย01 ครอบครัวแสนสุข อุทยานฯเขาใหญ่ นส.อาภารัตน์ เหมือนเดช ม.รัังสิต"


"รางวัลชมเชย02 หางติ่งสะพายเขียว อุทยานฯแก่งกระจาน ด.ช.จิรวัชร สายวุฒินนท์ รร.มัธยมวัดนายโรง กทม."


"รางวัลชมเชย03 ชะงัก อุทยานฯน้ำตกเขาสามหลั่น นส.ศิวพร ว่องไชยกุล ม.จุฬาฯ"


"รางวัลชมเชย04 ทากน้อย น้ำตกชันตาเถร จ.ชลบุรี ด.ญ.ชนกนันท์ เธียรวิวัฒน์นุกูล รร.ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี"


"รางวัลชมเชย05 ผีเสื้อเนียน สวนรถไฟ กทม. นายฉัตรพงฒ์ พุ่มเรือง ม.รังสิต"

แต่ละรางวัลได้รับเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 3,000 บาท

ป่ามีคุณ

รางวัลที่1 ได้แก่ "งามผสาน" ของ"นายชวลิต ตาติวงศ์" วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ บันทึกภาพได้ที่จุดชมวิวสะเมิง จ.เชียงใหม่ ได้รับถ้วยรางวัลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 10,000 บาท และสิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3วัน 2คืน


"รางวัลที่1 งามผสาน จุดชมวิวสะเมิง จ.เชียงใหม่ นายชวลิต ตาติวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่"

รางวัลที่2 ได้แก่ "สายน้ำไม่ขาดหาย" ของ"นายภาณุพงศ์ ช่างฉาย" ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี บันทึกภาพได้ที่น้ำตกทีลอซู เขตรักาพันธุ์ฯอุ้มผาง จ.ตาก ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 8,000 บาท


"รางวัลที่2 สายน้ำไม่ขาดหาย น้ำตกทีลอซู จ.ตาก นายภาณุพงศ์ ช่างฉาย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา"

รางวัลที่3 ได้แก่ "เส้นพรมแดน" ของ"นายสราวุธ ม่อมละมูล" ม.รังสิต จ.ปทุมธานี บันทึกภาพได้ที่เนินช้างศึก จ.กาญจนบุรี ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 5,000 บาท


"รางวัลที่3 เส้นพรมแดน เนินช้างศึก จ.กาญจนบุรี นายสราวุธ ม่อมละมูล ม.รังสิต"

รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ได้แก่ "คราม" ของ"นางสาวฐิติมา กลิ่นหอม" ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง บันทึกภาพได้ที่อุทยานฯภูสอยดาว จ.พิษณุโลก - จ.อุตรดิตถ์ , "ค้อเชียงดาวในแสงยามเย็น" ของ"นายกิตติธัช โพธิวิจิตร" ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพฯ บันทึกภาพได้ที่เขตรักษาพันธุ์ฯเชียงดาว จ.เชียงใหม่ , "สายหมอกกอดภูผา" ของ"นายชินวัฒน์ เขตวัง" ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง บันทึกภาพได้ที่อุทยานฯภูสอยดาว จ.พิษณุโลก - จ.อุตรดิตถ์ , "ณ จุดๆหนึ่ง" ของ"นายณัฐภณ เรือนคำปา" ม.รังสิต จ.ปทุมธานี บันทึกภาพได้ที่อุทยานฯภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก และ"ชุ่มชื้น" ของ"นางสาวบุญชนก ฉายชูวงษ์" รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี บันทึกภาพได้ที่อุทยานฯภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก


"รางวัลชมเชย01 คราม อุทยานฯภูสอยดาว นส.ฐิติมา กลิ่นหอม"


"รางวัลชมเชย02 ค้อเชียงดาวในแสงยามเย็น เขตรักษาพันธุ์ฯเชียงดาว นายกิตติธัช โพธิวิจิตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"


"รางวัลชมเชย03 สายหมอกกอดภูผา อุทยานฯภูสอยดาว นายชินวัฒน์ เขตวัง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง"


"รางวัลชมเชย04 ณ จุดๆหนึ่ง อุทยานฯภูหินร่องกล้า นายณัฐภณ เรือนคำปา ม.รังสิต"


"รางวัลชมเชย05 ชุ่มชื้น อุทยานฯภูหินร่องกล้า นส.บุญชนก ฉายชูวงษ์ รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์"

แต่ละรางวัลได้รับเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกลุ่มบริษัท ทรู และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 3,000 บาท

 

 

บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด (Travel Mart Co., Ltd.)
เลขที่ 127/21-22 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท์.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1  โทรสาร.0-2640-0020
e-mail : info@e-travelmart.com
Website :  www.e-travelmart.com
(C) 2008 Travel Mart Co.,Ltd.