www.E-Travelmart.com
    บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด

 


ข่าวท่องเที่ยว/ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นข่าวโดยรวมของปฏิทินท่องเที่ยวและข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2558 มีทั้งหมด 3 งาน ได้แก่ผลการประกวดภาพถ่าย"หลงรักวิถีไทย" ปี พ.ศ.2558

ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558(2015 Discover Thainess) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวและบันทึกภาพเก็บไว้ในความทรงจำ โดยสามารถนำภาพดังกล่าวไปเผยแพร่อีกด้วย นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทย เพื่อสนับสนุน“ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” : 2015 Discover Thainess นั้น

คณะกรรมการตัดสินได้ทำการพิจารณาภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้าย ประกอบกับคำท้วงติง และได้มีการวินิจฉัยการตัดสินเป็นเด็ดขาดตามกติกาการประกวดในครั้งนี้ และได้ประกาศผลการตัดสินทั้ง 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตจรฐานสูงสุด และต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเป็นคนไทย ไม่จำกัดเพศและอายุ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่1..วิถีไทยภาคเหนือ(17จังหวัด) , ประเภทที่2..วิถีไทยภาคอีสาน(20จังหวัด) , ประเภทที่3..วิถีไทยภาคกลางและภาคตะวันออก(26จังหวัด) และประเภทที่4..วิถีไทยภาคใต้(14จังหวัด)

ประเภทที่1 วิถีไทยภาคเหนือ

ประกอบไปด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ“อธิษฐาน” ภาพโดย“สรณะ เรืองวิทยากุล” ได้รับเงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศ ชื่อภาพ“รอยอดีตยินดีตอนรับสู่นครหริภุญชัย” ภาพโดย“วินนิวัตร ไตรตรงสัตย์” ได้รับเงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“เรียนรู้วิถีชีวิต” ภาพโดย“อัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ตักบาตร..กาดหลวง” ภาพโดย“สุทัศน์ ฟองมูล” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“เย็นกาย สุขใจ” ภาพโดย“ศุภกัลป์ วงศ์คำปัน” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“แข่งเรือเมืองน่าน” ภาพโดย“ยุทธนา สามล” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“มองมุมนา” ภาพโดย“โกสินทร์ สุขุม” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“โถเถไทยพรวน” ภาพโดย“พลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ประชันกลอง” ภาพโดย“ประพาส สาริกานนท์” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ชิงช้าชาวดอย” ภาพโดย“ปกรณ์ ชุณหสวัสดิกุล” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ถนนคนเดิน ตลาดกองต้า” ภาพโดย“จรัสพล สินถาวร” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“สีสันอยส่างลง” ภาพโดย“สัญชัย บัวทรง” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประเภทที่2 วิถีไทยภาคอีสาน

ประกอบไปด้วย 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ“ตะไลล้าน” ภาพโดย“ประยนต์ ช่างเกวียน” ได้รับเงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศ ชื่อภาพ“ไฟแห่งศรัทธา” ภาพโดย“ณภัทร ศรีนามฉ่ำ” ได้รับเงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“บั้งไฟขอฝน” ภาพโดย“ประพันธ์ ไกรศักดาวัฒน์” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“สนุกไปกับงาน” ภาพโดย“ตรง จันทร์งาม” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“สุข..สดชื่น” ภาพโดย“ทศพล นทีวชิรมงคล” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“วิถีชนบท” ภาพโดย“ปรีชา ศิริบูรณกิจ” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“นายพรานแห่งลำโขง” ภาพโดย“ปิยะวัฒน์ ผ่องใสสี” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“แห่ช้างบวชนาค” ภาพโดย“ปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“สาธุ” ภาพโดย“พิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ทดสอบจิตใจ” ภาพโดย“มนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“วิถีอีสาน” ภาพโดย“สราวุธ วานเสร็จ” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“รอยยิ้มแห่งความสุข” ภาพโดย“สราวุฒิ อินทรบ” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประเภทที่3 วิถีไทยภาคกลาง แลภาคตะวันออก

ประกอบไปด้วยภาคกลาง 19 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอ่างทอง รวมภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว

รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ“ตลาดน้ำวิถีไทย” ภาพโดย“หรรษา ตั้งมั่นภูวดล” ได้รับเงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศ ชื่อภาพ“สีสันอุโมงว่าว” ภาพโดย“กิตติพงศ์ ก้อนกลิ่น” ได้รับเงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“พลังศรัทธาของชาวไทย” ภาพโดย“เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“อัญเชิญยอดฉัตร” ภาพโดย“เสกสรร เสาวรส” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ยามเช้าของชาวนาเกลือ” ภาพโดย“สุรีย์ พึ่งฉ่ำ” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“วัวลานเมืองเพชร 1” ภาพโดย“สัญชัย บัวทรง” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“เลือกว่าว” ภาพโดย“วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ศิลป์-ธรรม 1” ภาพโดย“รัตนชัย รักษาชัฎ” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ห่มผ้าพระเจดีย์ชัยมงคล” ภาพโดย“พิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ฉันเพล” ภาพโดย“ฐิติพงศ์ สุขไพบูลย์วัฒน์” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ผลผลิต” ภาพโดย“จิรายุทธ พุทธิวงศ์พาณิชย์” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“หิว” ภาพโดย“Dilok Tamjaipuan” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประเภทที่4 วิถีไทยภาคใต้

ประกอบไปด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี

รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ“งานเมาลิดกลาง มัสยิดกลาง จ.กระบี่” ภาพโดย“สถิต ขาวผ่อง” ได้รับเงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศ ชื่อภาพ“แกะหนังลุง” ภาพโดย“สันติ เศษสิน” ได้รับเงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“เตรียมออกทะเล” ภาพโดย“อาหามะ สารีมา” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“คนเล” ภาพโดย“สาโรจน์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ยิ้มสุขใจ” ภาพโดย“รุสรีย์ แยนา” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“อ่อนช้อยงดงาม” ภาพโดย“ปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ตากยาง” ภาพโดย“ฑิฆัมพร เสนีย์วาสน์” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“เตรียมแสดง 2” ภาพโดย“ปกรณ์ ชุณสวัสดิกุล” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“บางเวลา” ภาพโดย“จีรศักดิ์ ซุ่นไร้” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ชีวิตบนเกาะ” ภาพโดย“จามิกร ศรีคำ” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ถนนสายวัฒนธรรม” ภาพโดย“กัมปนาท บุญสา” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ“ยามเช้าที่หนองทราย” ภาพโดย“จิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์” ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คำตัดสินของคณะกรรมการ

ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศผลภาพที่ได้รับการคัดเลือกในรอบสุดท้ายโครงการประกวดภาพถ่ายปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 : 2015 Discover Thainess หัวข้อ“หลงรัก..วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นว่าภาพใดภาพหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกอาจทำผิดกติกา สามารถส่งคาร้องเรียนพร้อมหลักฐานมาให้พิจารณานั้น ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนดรวมทั้งสิ้น 7 กรณี ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องเรียนดังกล่าวอย่างละเอียด และมีคำตัดสิน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rpst.or.th/announcementtatphotocontest2015/

ขอขอบพระคุณข้อมูลและรูปภาพจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เว็บไซต์ : www.rpst.or.th/tatphotocontest2015


ผลการประกวดภาพถ่าย"นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ" ปี พ.ศ.2558 ภายใต้แนวคิด"ความงดงามของนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ"

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดโครงการประกวด“ภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจาปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.557 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558 และได้ตัดสินการประกวดฯเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา

ระดับบุคคลทั่วไป

ประเภทนก

รางวัลที่1 ชื่อภาพ“เจ้ากินปลีน้อยกับดอกเจ้าหญิงสีชมพู 1” ภาพโดย“นายประเสริฐ ไกรนุกูล” ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่2 ชื่อภาพ“นกน้อยในสวนสวย 2” ภาพโดย“นายธีรศักดิ์ ดุลประภา” ได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่3 ชื่อภาพ“พิพากษา” ภาพโดย“นายนที เรืองประดิษฐ์” ได้รับโล่เกียรติยศจาก อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

ประเภทผีเสื้อ

รางวัลที่1 ชื่อภาพ“เพื่อนรัก” ภาพโดย“นายวีรพจน์ เอโกบล” ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่2 ชื่อภาพ“ดูดน้ำหวาน” ภาพโดย“นายศรายุทธ ศรีสมบัติ” ได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่3 ชื่อภาพ“อวดโฉม” ภาพโดย“นายนที เรืองประดิษฐ์” ได้รับโล่เกียรติยศจาก อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

ระดับเยาวชน(อายุไม่เกิน 15ปี)

ประเภทนก

รางวัลที่1 ชื่อภาพ“จับแมลงตัวน้อย” ภาพโดย“เด็กหญิงญาดารวี เกาศล” ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่2 ชื่อภาพ“นกกินปลีอกเหลืองบินโฉบ” ภาพโดย“เด็กชายวาทกานต์ ดะห์ลัน” ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่3 ชื่อภาพ“เฝ้ารัง” ภาพโดย“เด็กชายรพีพงศ์ เมืองศรี” ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

ประเภทผีเสื้อ

รางวัลที่1 ชื่อภาพ“ผีเสื้อในสวนดอกไม้” ภาพโดย“เด็กชายวาทกานต์ ดะห์ลัน” ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่2 ชื่อภาพ“ผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” ภาพโดย“เด็กชายรพีพงศ์ เมืองศรี” ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่3 ชื่อภาพ“ผีเสื้อบนใบไม้” ภาพโดย“เด็กชายธีรภัทร์ ศรีบัวพันธุ์” ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

ขอขอบพระคุณข้อมูลและรูปภาพจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php?option=com_content&view=article&id=467:2015-07-22-06-55-01&catid=18:2010-07-22-07-25-25&Itemid=9


ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่21 วันนี้ - 30 กันยายน พ.ศ.2558

หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ

คุณรู้หรือไม่? ปัจจุบันประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าจริงๆเท่าไหร่?

ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,021,780 ตร.กม. เป็นพื้นที่ป่าไม้ 210,600 ตร.กม. หรือคิดเป็น 20.60% ของพื้นที่ ซึ่งในแต่ละภาคของไทยมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน อาทิ ภาคเหนือมีปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ภาคกลางมีปัญหาการใช้ที่ดินและการพังทลายของดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เป็นต้น


(ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รางวัลที่1 ชื่อภาพ“ครอบครัวกลางพงไพร”(เขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้ง) โดย “นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์”)

ปัญหาเหล่านี้ เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วผนวกกับ ความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้นทุกขณะ องค์ประกอบเหล่านี้จะเพิ่มความกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติทั้งในระดับภูมิภาค จนนำไปสู่ประเด็นสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น มลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง หมอกควันพิษข้ามพรมแดน และการหมดสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกจากนี้การบริโภคที่เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว อันเป็นผลจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งในทุกภูมิภาคกำลังเผชิญกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าป่าไม้มีความสมบูรณ์ก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และความยั่งยืนต่อไป


(ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทนก รางวัลที่1 ชื่อภาพ“นกกระเรียนคู่รัก”(เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบินน้ำ) โดย“นายชนะศักดิ์ ชุมนุมวรรณ”)

กลุ่มบริษัท ทรู ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มุ่งมั่นตั้งใจใช้เวลากว่า 2 ทศวรรษ ในการสร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ เข้าไปใกล้ชิดสัมผัสความงามของป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติต่างๆทั่วประเทศ พร้อมถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้นผ่านภาพถ่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละปีมีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ทรูปลูกปัญญายังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมย์ที่จะปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะประจักษ์แล้วว่าหากใครที่ได้เข้าไปสัมผัสความงามอันแสนบริสุทธิ์ของป่าไม้และสัตว์ป่า ก็จะเกิดความรัก หวงแหน ตระหนักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติ จนกลายเป็นความคิดที่จะอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าบนโลกใบนี้ให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป

1. สัมผัสเห็นถึงคุณค่า และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีต่อทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้

2. ได้มีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวผ่านภาพถ่าย


(ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ป่า รางวัลที่1 ชื่อภาพ“พิงพัก”(สวนวชิรเบญจทัศ) โดย“นายวิรัช สวัสดี”)

3. เกิดจิตสำนึกรัก หวงแหน รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ร่วมกัน

4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าและป่าไม้แก่แผ่นดิน

5. ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและป่าไม้ในการสร้างสมดุลของธรรมชาติ เพื่อให้ทุกสรรพสิ่งดำรงอยู่ได้สืบไป

กติกาการประกวด

แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยผลงานที่สามารถส่งเข้าประกวดได้ต้องเป็นภาพถ่ายประเภทสัตว์ป่า และประเภทป่าไม้ สามารถส่งได้ทั้ง 2 ประเภทๆละไม่เกิน 5 ภาพ


(ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Land Scape รางวัลที่1 ชื่อภาพ“ลาหมอกไหลยามเย็น”(ดอยหลวงเชียงดาว) โดย“นางสาวเพ็ญพรรณ กิตตินาคกำจร”)

1. ระดับบุคคลทั่วไป

ประเภทสัตว์ป่า แบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อย คือ

- ภาพนก เป็นภาพนกชนิดต่างๆ เช่น เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว เป็นต้น

- ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา เป็นต้น

- ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เป็นต้น

ประเภทป่าไม้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

- ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และงดงามของธรรมชาติโดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ เป็นต้น

- ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงามของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิน ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้เป็นต้น

2. ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา คือ ประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย) และประเภทป่าไม้ (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

รางวัลการประกวด

1. ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลยอดเยี่ยม

ประเภทสัตว์ป่า 1รางวัล : ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทป่าไม้ 1 รางวัล : ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

อนึ่ง รางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 2 ประเภท (พิจารณาจากรางวัลที่ 1 ของแต่ละประเภทย่อย) จะได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู เพิ่มอีกจำนวน 20,000 บาท (รวมเป็น 50,000 บาท) และสิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง 


(ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Marcro รางวัลที่1 ชื่อภาพ“เหมยขาบ”(อุทยานฯภูหินร่องกล้า) โดย“นายจามิกร สุขทรามร”)

รางวัลที่1

ประเภทสัตว์ป่า แบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อย จำนวน 3 รางวัล และประเภทป่าไม้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่1 ทั้ง 5 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 30,000 บาท และสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน 

รางวัลที่2

ประเภทสัตว์ป่า แบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อย จำนวน 3 รางวัล และประเภทป่าไม้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่2 ทั้ง 5 รางวัล จะได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 20,000 บาท


(ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทสัตว์ป่า รางวัลที่1 ชื่อภาพ“สู้เพื่อลูก”(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย“นายปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน”)

รางวัลที่3

ประเภทสัตว์ป่า แบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อย จำนวน 3 รางวัล และประเภทป่าไม้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่3 ทั้ง 5 รางวัล จะได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ และเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู จำนวน 15,000 บาท

หมายเหตุ ระดับบุคคลทั่วไปไม่มีรางวัลชมเชย และทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู

2. ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

รางวัลที่1

ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 10,000 บาท , ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู และสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


(ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทป่าไม้ รางวัลที่1 ชื่อภาพ“ต้นน้ำ”(อุทยานฯภูกระดึง) โดย“นายชนะพล อนุกูลพาณิชย์”)

รางวัลที่2

ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 8,000 บาท รวมทั้งโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู

รางวัลที่3

ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 5,000 บาท รวมทั้งโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู

รางวัลชมเชย

ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ ประเภทละ 5 รางวัล รวม 10 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลจากกลุ่มบริษัท ทรู รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มบริษัท ทรู


(ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รางวัลที่2 ชื่อภาพ“นักล่าแห่งธารา”(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย“นายณรงค์ สุวรรณรงค์”)

หมายเหตุ สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผู้รับรางวัลจะต้องประสานงานจอง และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้สิทธิ์ ดังนี้

- สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร.0-2579-6666 ต่อ 1743-1744

- สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร.0-2579-6666 ต่อ 1641-1642

เกณฑ์การตัดสิน

1. การถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

2. ความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์

3. ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่ง

- ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์ม

- ต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels ที่ความละเอียด 300 dpi ในรูปแบบ .JPEG หรือ .TIFF และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ


(ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รางวัลที่3 ชื่อภาพ“ความงดงามของนักล่า”(เขตรักษาพันธุ์ฯห้วยขาแข้ง) โดย“นายบารมี เต็มบุญเกียรติ”)

- รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .JPEG หรือ .TIFF ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น แต่ผู้ส่งเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมายืนยันทุกภาพ ในกรณีที่ภาพได้รับรางวัล

- ผู้สมัครสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ 2 ช่องทาง คือ

(1) ทางเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com/truephotocontest โดยกรอกรายละเอียด พร้อมแนบไฟล์ภาพ ซึ่งไฟล์ภาพต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 5 Mb และไม่เกิน 25 Mb

2. ทางไปรษณีย์ โดยเขียนรายละเอียดลงในใบสมัคร หรือพิมพ์เป็นไฟล์ข้อมูล แนบมาพร้อมกับไฟล์ภาพ Write ลง CD/DVD ในแผ่นเดียวกัน ส่งมายัง..ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู

ระเบียบบังคับในการส่งภาพเข้าประกวด

1. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันสิ้นสุดกำหนดการส่งภาพเข้าประกวด

2. ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งภาพเข้าประกวดเวทีใดๆมาก่อน ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใดๆที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย โฆษณา เผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์


(ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทนก รางวัลที่2 ชื่อภาพ“นักล่ากลางเวหา”(อุทยานฯเขาใหญ่) โดย“นายณรงค์ สุวรรณรงค์”)

3. ลิขสิทธิ์ของภาพที่ได้รับรางวัลทั้งหมดให้เป็นของผู้จัดประกวด กลุ่มบริษัท ทรู และกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยผู้จัดประกวดมีสิทธิ์นำภาพที่ผ่านเข้ารอบ และภาพที่ได้รับรางวัลไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ จัดพิมพ์ เผยแพร่ลงในบรรจุภัณฑ์ และสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต และจำหน่ายโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพอีก ทั้งนี้ผู้จัดประกวดจะแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถ่ายแสดงไว้ใต้ภาพทุกภาพที่นำมาจัดแสดง

4. ภาพในประเภทสัตว์ป่า จะต้องเป็นภาพสัตว์ป่าที่พบและอาศัยในประเทศไทย และภาพในประเภทป่าไม้ จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น

5. ต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบและส่วนประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติม หรือ ลบองค์ประกอบและส่วนประกอบของภาพ(Retouch)ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้(Crop) สามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพให้เป็นไปตามธรรมชาติ และสามารถลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน(แต่ต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบในกรณีภาพได้รับรางวัล)

6. หากพบว่าภาพที่ส่งมาประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีการทำผิดกติกาเกิดขึ้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับค่าตอบแทน และ/หรือรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และ/หรือรางวัลได้ทั้งหมด

บุคคลที่ส่งภาพเข้าประกวด

1. ต้องเป็นเจ้าของภาพ และเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง

2. มีสิทธิ์ส่งภาพประกวดในระดับเดียวเท่านั้น และสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท


(ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทนก รางวัลที่3 ชื่อภาพ“Colorful in Forest”(อุทยานฯดอยผ้าห่มปก) โดย“นายภัทราวุฒิ สิทธิฟอง”)

3. ผู้ส่งภาพมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวในแต่ละประเภท

4. ผู้ถ่ายภาพและภาพถ่ายที่ได้ ต้องเป็นการดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ

5. ต้องไม่ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพ หากมีการกระทำดังกล่าว และสามารถพิสูจน์ได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดหรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ/หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ทันที และตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดภาพครั้งต่อไป ทั้งนี้ให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สุด

6. สำหรับผู้ส่งภาพเข้าประกวดในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันที่กำลังศึกษา หรือสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในระดับบุคคลทั่วไป


(ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ป่า รางวัลที่2 ชื่อภาพ“รวมกันเพื่ออยู่”(เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี) โดย“นายณัฐพล พลบรุงวงศ์”)

7. ผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีที่นำภาพผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด

8. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่..ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรู เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.0-2699-6279 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่..สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-6666 ต่อ 1641-1642

 

 

บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด (Travel Mart Co., Ltd.)
เลขที่ 127/21-22 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กทม.10402
โทรศัพท์.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1  โทรสาร.0-2640-0020
e-mail : info@e-travelmart.com
Website :  www.e-travelmart.com
(C) 2008 Travel Mart Co.,Ltd.