www.E-Travelmart.com
    บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด

 


NEWS ข่าวท่องเที่ยว/ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นข่าวท่องเที่ยวและข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ.2559 มีทั้งหมด 2 งาน ได้แก่


โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่22 ประจำปี พ.ศ.2559

กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มุ่งมั่นตั้งใจใช้เวลากว่า 2 ทศวรรษ ร่วมกันจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เพื่อเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ อยากเข้าไปใกล้ชิด สัมผัสความงามของป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติต่างๆทั่วประเทศ พร้อมถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้นผ่านภาพถ่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละปีมีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ทรูปลูกปัญญายังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมย์ที่จะปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะประจักษ์แล้วว่าหากใครที่ได้เข้าไปสัมผัสความงามอันแสนบริสุทธิ์ของป่าไม้และสัตว์ป่าก็จะเกิดความรัก หวงแหน ตระหนัก รวมถึงเห็นคุณค่าของธรรมชาติ จนกลายเป็นความคิดที่จะอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าบนโลกใบนี้ให้สมบูรณ์ยั่งยืนสืบไป


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ ภาพนก รางวัลที่1(ปี2558) นายปวริศร เฮงวัชรไพบูลย์"

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป

1. สัมผัส เห็นถึงคุณค่า และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีต่อทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้

2. ได้มีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวผ่านภาพถ่าย

3. เกิดจิตสำนึกรัก หวงแหน รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ร่วมกัน

4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าและป่าไม้แก่แผ่นดิน

5. ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและป่าไม้ในการสร้างสมดุลของธรรมชาติ เพื่อให้ทุกสรรพสิ่งดำรงอยู่ได้สืบไป

การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

1. ระดับบุคคลทั่วไป

1.1) ภาพประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ

- ภาพนก เช่น นกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว เป็นต้น

- ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา เป็นต้น

- ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เป็นต้น


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทสัตว์ป่า รางวัลที่1(ปี2558) นายวริทธิ์ นีละคุปต์"

1.2) ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

- ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และงดงามของธรรมชาติโดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ เป็นต้น

- ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงามของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้ เป็นต้น

2. ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

2.1) ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

2.2) ภาพประเภทป่าไม้ (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

หมายเหตุ ทั้ง2ระดับสามารถส่งภาพได้ 2 ประเภทๆ ละไม่เกิน 5 ภาพ (สัตว์ป่า 5 ภาพ / ป่าไม้ 5 ภาพ รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 ภาพ)


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รางวัลที่1(ปี2558) นายสิทธิบดี ศิวิลัย"

เกณฑ์การตัดสิน

1. การถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"

2. ความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์

3. ความยาก-ง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด

1. รูปแบบของไฟล์

1. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์ม

2. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels ที่ความละเอียด 300 dpi และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ

3. รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .JPEG เท่านั้น ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น แต่ผู้ส่งเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมายืนยันทุกภาพ ในกรณีที่ภาพได้รับรางวัล

4. การใช้โปรแกรมในการโปรเซสภาพให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะการปรับสี-แสงเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน (ผู้ส่งภาพต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบ (กรณีคณะกรรมการของผู้จัดประกวดมีความประสงค์ขอดูภาพต้นฉบับ) จนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง)


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ ภาพสัตว์อื่นๆ รางวัลที่1(ปี2558) นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์"

2. วิธีการส่งภาพเข้าประกวด ส่งได้ 2 ช่องทาง คือ

1. อัพโหลดไฟล์ภาพผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com/truephotocontest ผู้ส่งภาพต้องเข้าไปทำการลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซด์ โดยกรอกชื่อ และนามสกุลจริง รายละเอียด พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 Mb และไม่เกิน 25 Mb

2. ทางไปรษณีย์ แนบรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วยชื่อและนามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวดพร้อมคำบรรยาย หรือพิมพ์เป็นไฟล์ข้อมูล แนบมาพร้อมกับไฟล์ภาพ Write ลง CD/DVD ในแผ่นเดียวกัน ส่งมายังฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Landscape รางวัลที่1(ปี2558) นายบัณฑูร พานแก้ว"

ระเบียบบังคับในการส่งภาพเข้าประกวด

1. ลักษณะของภาพที่ส่งเข้าประกวด

1. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสิ้นสุดกำหนดการส่งภาพเข้าประกวด

2. ต้องเป็นภาพที่เจ้าของภาพไม่เคยส่งภาพนั้นเข้าประกวดที่ใดๆ มาก่อน และ/หรือ ไม่เคยตีพิมพ์ และ/หรือ เผยแพร่ หรือโฆษณาในนิตยสาร หนังสือ สื่ออินเทอร์เน็ต หรือโพสต์ลงเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะกระทำผ่าน รูปแบบใดๆ อาทิ PC, Notebook, Smartphone และ/หรือ Smart Device ใดๆ ก็ตาม) ยกเว้นการโพสต์ลง โซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์

3. ภาพที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วม ระหว่างเจ้าของภาพ และผู้จัดประกวด (คือกลุ่ม ทรู และกรมอุทยานแห่งชาติฯ) ตลอดอายุแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยผู้จัดประกวดมีสิทธินำภาพที่ผ่านเข้ารอบ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ จัดพิมพ์เผยแพร่ลงในบรรจุภัณฑ์และสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และ/หรือ ใช้ประโยชน์ทางด้านการตลาด อีกทั้ง สามารถอนุญาตให้ใช้ภาพแก่บุคคลอื่น และ/หรือ จำหน่ายจ่ายโอนภาพให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่เจ้าของภาพอีก และในทำนองเดียวกัน ในกรณีที่เจ้าของภาพประสงค์จะแสวงหาประโยชน์จากภาพใดๆ ในส่วนของตน ก็ให้สามารถกระทำได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องขออนุญาต และ/หรือ จ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้จัดประกวดอีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้จัดประกวดมีการนำภาพที่เข้ารอบ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ใดๆ ไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ ผู้จัดประกวดจะแจ้งชื่อและนามสกุลของ ผู้ถ่ายแสดงไว้ใต้ภาพทุกภาพที่นำมาจัดแสดงภาพที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดประกวดนับแต่เวลาที่ผู้จัดประกวดได้รับภาพนั้นๆ โดยผู้จัดประกวดจะไม่คืนภาพให้แก่เจ้าของภาพไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Macro รางวัลที่1(ปี2558) นายทิวากร วันสิริมงคล"

4. ภาพในประเภทสัตว์ป่า จะต้องเป็นภาพสัตว์ป่าที่พบและอาศัยในประเทศไทย และภาพในประเภทป่าไม้จะต้อง เป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น

5. ต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบและส่วนประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ห้ามเพิ่มเติม หรือ ลบองค์ประกอบ และ/หรือ ส่วนประกอบของภาพ (Retouch) ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้วเป็นอันขาด การตัดส่วนของภาพหลังจากการกดชัตเตอร์ (Crop) ให้สามารถกระทำได้

6. หากพบว่าภาพที่ส่งมาประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีการทำผิด กติกาเกิดขึ้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับค่าตอบแทน และ/หรือ รางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และ/หรือรางวัลได้ทั้งหมด

2. บุคคลที่ส่งภาพเข้าประกวด

1. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของภาพ และเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่ง ในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด

2. มีสิทธิ์ส่งภาพประกวดในระดับเดียวเท่านั้น และสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท

3. ผู้ส่งภาพมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวในแต่ละประเภท


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทป่าไม้ รางวัลที่1(ปี2558) นายธีรพันธ์ ทองกรณ์"

4. ผู้ถ่ายภาพและภาพถ่ายที่ได้ ต้องเป็นการดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ

5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพ หากมีการกระทำดังกล่าว และสามารถพิสูจน์ได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดหรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ/หรือ เรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ทันที และตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดภาพครั้งต่อไป ทั้งนี้ให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สุด

6. สำหรับผู้ส่งภาพเข้าประกวดในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจาก สถาบันที่กำลังศึกษา หรือสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในระดับบุคคลทั่วไป

7. ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้น

8. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Landscape รางวัลที่2(ปี2558) นายโดม ประทุมทอง"

รางวัลการประกวด

ระดับบุคคลทั่วไป

- รางวัลยอดเยี่ยม

ประเภทสัตว์ป่า 1 รางวัล : ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทป่าไม้ 1 รางวัล : ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

อนึ่งรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 2 ประเภท (พิจารณาจากรางวัลที่ 1 ของแต่ละประเภทย่อย) จะได้รับ

- เงินรางวัลจากกลุ่มทรู เพิ่มอีกจำนวน 20,000 บาท (รวมเป็น 50,000 บาท)

- สิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ ภาพนก รางวัลที่2(ปี2558) นายศิรเมศร์ นิธิพัฒน์โสภน"

- รางวัลที่ 1

ประเภทสัตว์ป่า 3 ประเภทย่อย จำนวน 3 รางวัล

ประเภทป่าไม้ 2 ประเภทย่อย จำนวน 2 รางวัล

ทั้ง 5 รางวัล จะได้รับ

- ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เงินรางวัลจากกลุ่มทรู จำนวน 30,000 บาท

- สิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

- รางวัลที่ 2

ประเภทสัตว์ป่า 3 ประเภทย่อย จำนวน 3 รางวัล

ประเภทป่าไม้ 2 ประเภทย่อย จำนวน 2 รางวัล

ทั้ง 5 รางวัล จะได้รับ

- โล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เงินรางวัลจากกลุ่มทรู จำนวน 20,000 บาท

- รางวัลที่ 3

ประเภทสัตว์ป่า 3 ประเภทย่อย จำนวน 3 รางวัล

ระเภทป่าไม้ 2 ประเภทย่อย จำนวน 2 รางวัล

ทั้ง 5 รางวัล จะได้รับ

- โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

- เงินรางวัลจากกลุ่มทรู จำนวน 15,000 บาท

หมายเหตุ : ไม่มีรางวัลชมเชย และทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Macro รางวัลที่2(ปี2558) นายยุทธนา สามล"

รางวัลระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

รางวัลที่ 1

ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล) จะได้รับ

- เงินรางวัลจากกลุ่มทรู รางวัลละ 10,000 บาท

- ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู

- สิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2

ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล) จะได้รับ

- เงินรางวัลจากกลุ่มทรู รางวัลละ 8,000 บาท

- โล่รางวัล และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทป่าไม้ รางวัลที่2(ปี2558) นางสาวสุธาสินี จองสี"

รางวัลที่ 3

ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล) จะได้รับ

- เงินรางวัลจากกลุ่มทรู รางวัลละ 5,000 บาท

- โล่รางวัล และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู

รางวัลชมเชย

ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ (ประเภทละ 5 รางวัล รวม 10 รางวัล) จะได้รับ

- เงินรางวัลจากกลุ่มทรู รางวัลละ 3,000 บาท

- ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู

หมายเหตุ : สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผู้รับรางวัลจะต้องประสานงานจอง และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้สิทธิ์ ได้ที่..สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร.0-2579-6666 ต่อ 1743-4 โทรสาร.0-2579-5269 และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร.0-2579-6666 ต่อ 1641-2 โทรสาร.0-2561-2917


"ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประเภทสัตว์ป่า รางวัลที่2(ปี2558) นายฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ"

ระยะเวลาการส่งภาพประกวดฯ

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

ดูรายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติม

1. ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์.0-2699-6279 www.trueplookpanya.com สมัครและส่งภาพได้ที่ http://www.trueplookpanya.com/truephotocontest

2. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์.0-2579-6666 ต่อ 1641-2


"ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ ภาพสัตว์อื่นๆ รางวัลที่3(ปี2558) นายถาวร โพธิ์ศรี"ช้อปมันส์สนั่นเมือง@ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (26-30 กันยายน'59)

หนาวปีนี้ หลายท่านคงวาดวางแผนไว้แล้วว่าจะไปท่องเที่ยวรับลมหนาวบนแดนดอยให้สุขีสโมสรสำราญใจ โดยเฉพาะนักแค้มป์ที่นิยมชมชอบการกางเต็นท์รับลมหนาวให้สาแก่ใจ บจก.สื่อเดินทาง จึงขอเรียนเชิญมาแวะชมและเลือกสรรหาอุปกรณ์แค้มปิ้งหลากชนิดในราคาพิเศษสุดๆเฉพาะงานนี้เท่านั้น

 

บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด (Travel Mart Co., Ltd.)
เลขที่ 127/21-22 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กทม.10402
โทรศัพท์.0-2245-4211 , 0-2247-5371-2 , 0-2642-4230-1  โทรสาร.0-2640-0020
e-mail : info@e-travelmart.com
Website :  www.e-travelmart.com
(C) 2008 Travel Mart Co.,Ltd.